KP-1693 ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ฉบับใช้เรียน

420฿

คำอธิบาย

KP-1693  ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ฉบับใช้เรียน

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2559
ราคา 420 บาท
จัดทำโดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย