KP-1690 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

60฿

คำอธิบาย

KP-1690  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สารบัญ

ภาค 1 บททั่วไป

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ตารางกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

ราคา 60 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)