KP-1685 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

400฿

คำอธิบาย

KP-1685  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประกอบด้วย
พระราชบัยญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2477
พระราชบัยญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543
ภาค 1 บททั่วไป
ลักษณะที่ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะที่ 2 ศาล
ลักษณะที่ 3 คู่ความ
ลักษณะที่ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกศาล
ลักษณะที่ 5 พยานหลักฐาน
ลักษณะที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะที่ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะที่ 2 วิธิพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีการ
ลักษณะที่ 1 อุทธรณ์
ลักษณะที่ 2 ฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษาและ
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา
ลักษณะที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ราคา 400 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน