KP-1681 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค,พระธรรมนูญศาลนยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

70฿

คำอธิบาย

KP-1681  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค,พระธรรมนูญศาลนยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
ราคา 70 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์