KP-1680 ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.59 (เล่มขนาดกลาง)

260฿

คำอธิบาย

KP-1680 ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.59 (เล่มขนาดกลาง)

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
ราคา 260 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)