KP-1678 ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง พระราชบัญญํติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค , พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

260฿

คำอธิบาย

KP-1678  ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง พระราชบัญญํติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค , พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2559

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์