KP-1677 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ,พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค,พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

120฿

คำอธิบาย

KP-1677  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ,พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค,พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์