KP-1675 คำอธิบาย นิติกรรม-สัญญา

530฿

คำอธิบาย

KP-1675 คำอธิบาย นิติกรรม-สัญญา

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 530 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตภิพันธุ์