KP-1674 ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

120฿

คำอธิบาย

KP-1674  ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

ประมวลกฎหมายที่ดิน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

ทรัพย์ บรรพ 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทรัพย์สิน บรรพ 4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551

ราคา 120 บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)