KP-1673 ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

90฿

คำอธิบาย

KP-1673  ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและที่ดิน บรรพ 1 และบรรพ 4

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 4 ทรัพย์สิน

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

ราคา 90 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group