KP-1667 เกาะติดฎีกา (ใหม่) (2556-2558) พร้อมสรุปข้อกฎหมาย กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ฉบับท่องไปสอบ)

180฿

คำอธิบาย

KP-1667 เกาะติดฎีกา (ใหม่) (2556-2558) พร้อมสรุปข้อกฎหมาย กฎหมายทรัพย์-ที่ดิน (ฉบับท่องไปสอบ)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย Deka-thai Group