KP-1663 หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

110฿

คำอธิบาย

KP-1663  หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

สารบัญ

ส่วนที่ 1 กฎหมายลิขสิทธิ์

ส่วนที่ 2 กฎหมายสิทธิบัตร

ส่วนที่ 3 กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ราคา 110 บาท

จัดทำโดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม