KP-1658 คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (พิมพ์ครั้งที่ 22)

470฿

คำอธิบาย

KP-1658  คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (พิมพ์ครั้งที่ 22)

พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 470บาท
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช