KP-1657 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติ

205฿

คำอธิบาย

KP-1657  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติ

ประกอบด้วย
– พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
– วันใช้บังคับพระราชบัญญัติ
– บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
– พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
– พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สิ้นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
– พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
– ข้อกำหนดคดีทรัพย์สิ้นทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540
– พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
– พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3
เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 ประกันภัย
– พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
– พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
– พ.ร.บ. ความลักทางการค้า พ.ศ. 2545

ราคา 205 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)