KP-1650 เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

140฿

คำอธิบาย

KP-1650  เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

สารบัญ
เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป
ความรู้เบื้องต้น
ความรู้เบื้อต้นกฎหมายอาญา
ความรู้เบื้อต้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– บุคคล
– นิติบุคคล
– สัญญา
– กู้ยืม
– ค้ำประกัน
– จำนอง
– จำนำ
– เช็ค
– ทรัพย์สิน
– ครอบครัว
– มรดก
ความรู้เบื้องต้นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ความรู้เบื้องต้นกระบวนการยุติธรรม
ความรับผิดทางกฎหมายของประชาชน
ความรับผิดของข้าราชการ
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎรฯ
พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
รัฐธรรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ประมวลกฎหมายที่ดิน

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย สูตรไพศาล