KP-1640 คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

320฿

คำอธิบาย

KP-1640  คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

 

คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ