KP-1631 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

400฿

คำอธิบาย

KP-1631   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
ราคา 400 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา)