KP-1621 คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

380฿

คำอธิบาย

KP-1621  คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
และความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
บทที่3 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 4 คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 5  การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 6  ผลของคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่
บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง
บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ
บทที่ 12  การแจ้ง
ภาคผนวก

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน