KP-1620 คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง เหมาะสำหรับ เนติบัณฑิต,อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ

330฿

คำอธิบาย

KP-1620  คู่มือสอบ กฎหมายปกครอง เหมาะสำหรับ เนติบัณฑิต,อัยการผู้ช่วย ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และนิติกรของรัฐ

สารบัญ

ทั่วไป
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
บทที่ 6 เขตอำนาจของศาลปกครอง
บทที่ 7 เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายปกครองแต่ละฉบับและตัวอย่างข้อสอบ
บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครองแต่ละฉบับ
บทที่ 9 ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายปกครองพร้อมธงคำตอบ
บรรณานุกรม

ราคา 330 บาท
จัดทำโดย สุริยา ปานแป้น,อนุวัฒน์ บุญนันท์