KP-1619 คำอธิบายกฎหมายปกครอง

330฿

คำอธิบาย

KP-1619  คำอธิบายกฎหมายปกครอง

สารบาญ
ความเบื้องต้น
ภาค 1 หลักการที่เป็นราฐานของกฎหมายปกครอง
บทที่ 1 หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
บทที่ 2 หลักนิติรัฐ
บทที่ 3 ประโยชน์สาธารณะ
ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ
บทที่ 1 การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ
บทที่ 2 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย
บทที่ 3 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ
บทที่ 4 การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ
ภาค 3 บุคลากรภาครัฐ
บทที่ 1 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 2 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ
บทที่ 3 บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
บทที่ 4 บุคลากรขององค์ตามรัฐธรรมนูญ
บทที่ 5 สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
ภาค 4 การกระทำทางปกครอง
บทที่ 1 ความหมายของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 2 ประเภทของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 3 ประเภทของ “นิติกรรมทางปกครอง”
บทที่ 4 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
บทที่ 2 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร
บทที่ 3 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการโดยองค์กรภายนอก
บทที่ 4 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศํกราช 2550
บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
บทที่ 6 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ราคา 330 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์