KP-1601 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ 1.56

140฿

คำอธิบาย

KP-1601  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ 1.56

สารบัญ
พรบ.ให้ใช้กฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ภาค1
บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัณญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
ภาค 2
ความผิด
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค 3
ลหุโทษ
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
รายการท้ายพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ .ศ. 2544
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546
ตารางอัตราค่าทนายความในการดำเนินคดีแก่จำเลยในคดีอาญาตามพรบ. ค่าตอบแทนเสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาว่าด้วยการยื่นคำขอ และวิธีพิจารณาคำขอ ค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2545

ราคา 140 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)