KP-1600 ตัวบทย่อ มาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

89฿

คำอธิบาย

KP-1600  ตัวบทย่อ มาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

สารบัญ
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
ภาค 2 ภาคความผิด
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความวงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อนให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค3 ลหุโทษ

 

ราคา 89 บาท
จัดทำโดย ฉัตรฑากรุ๊ป