KP-1597 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง พิมครั้งที่ 34 แก้ไขเพิ่มเติม

580฿

คำอธิบาย

KP-1597  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง พิมครั้งที่ 34 แก้ไขเพิ่มเติม

พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558
จำนวน: 739 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

ราคา 580 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ