KP-1595 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม 2558

160฿

คำอธิบาย

KP-1595  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม 2558

 

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2558
จำนวน: 192 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 160 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (ผู้พิพากษา)