KP-1591 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

50฿

คำอธิบาย

KP-1591  ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
ราคา 50 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์