KP-1586 ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

100฿

คำอธิบาย

KP-1586  ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

สารบัญ

ประมวล วิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ภาค 1 บททั่วไป

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ.2545

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น

ภาค 2 สอบสวน

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 4 อุทธรณ์ละฎีกา

ภาค 5 พยานหลักฐาน

ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

กฎหมายลำดับรอง

การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร

การออกหมายอาญา

การปล่อยชั่วคราว

การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

อุทธรณ์ฎีกาหรือฎีกาที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499

พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520

ราคา 100 บาท

จัดทำโดย สมชาติ พงษ์พัฒนาศิลป์/เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)