KP-1585 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

145฿

คำอธิบาย

KP-1585   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น

ภาค 2 สอบสวน

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 4 อุทธรณ์ละฎีกา

ภาค 5 พยานหลักฐาน

ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

ราคา 145  บาท

จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)