KP-1584 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

120฿

คำอธิบาย

KP-1584   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 

ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น

ภาค 2 สอบสวน

ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา

ภาค 5 พยานหลักฐาน

ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม

ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

บัญชีแนบท้าย

กฎกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

ราคา 120 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group