KP-1580 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง, วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

120฿

คำอธิบาย

KP-1580  ประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความแพ่ง, วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ภาคที่ 1 บททั่วไป

ลักษณะที่ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะที่ 2 ศาล
หมวดที่ 1 เขตอำนาจศาล
หมวดที่ 2 การคัดค้านผู้พิพากษา
หมวดที่ 3 อำนาจและหน้าที่ของศาล
หมวดที่ 4 การนั่งพิจารณา
หมวดที่ 5 รายงานและสำนวนความ
ลักสณะที่ 3 คู่ความ
ลักสณะที่ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความ
และเอกสาร
ลักสณะที่ 5 พยานหลักฐาน
หมวดที่ 1 หลักทั่วไป
หมวดที่ 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
หมวดที่ 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
หมวดที่ 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชียวชาญโดยศาล
ลักสณะที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
หมวดที่ 1 หลักทั้วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
หมวดที่ 2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
หมวดที่ 3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ส่วนที่ 1 การกำหนด การชำระ ค่าฤชาธรรมเนียม
และการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ 2 ความรับผิดชั้นที่สุดในค่าฤชาธรรมเนียม
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะที่ 1 วิธีพิจารณาสามัญใน ศาลชั้นต้น
ลักษณะที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
หมวดที่ 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
หมวดที่ 2 การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ
ส่วนที่ 2 การขาดนัดพิจารณา
หมวาที่ 3 อนุญาโตตุลาการ
ภาคที่ 3 อุทธรณ์ และฎีกา
ลักษณะที่ 1  อุทธรณ์
ลักษณะที่ 2   และฎีกา
ภาคที่ 4   วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวดที่ 1 หลักทั่วไป
หมวดที่ 2 คำจอในเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวดที่ 1 หลักทั่วไป
หมวดที่ 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ และการจ่ายเงิน
ตารางกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
ตาราง 1 ค่าขึ้นศาล
ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตาราง 3 ค่าสืบพยานนอกศาล
ตาราง 4 ค่าป่วยการและค่าพาหนะพยานกับค่ารังวัดทำแผนที่
ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี
ตาราง 6 อัตราค่าทนายความ
ตาราง 7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2502)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2502)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535)
หมายเหตุ
ราคา 120 บาท

จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group