KP-1577 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

280฿

คำอธิบาย

KP-1577   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประกอบด้วย
พระราชบัยญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477
พระราชบัยญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค 1 ข้อความเบื้อต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในชั้นศาล
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย วิญญูชน