KP-1575 ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.58

330฿

คำอธิบาย

KP-1575  ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.58

ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.59

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 330 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)