KP-1574 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557

60฿

คำอธิบาย

KP-1574  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 336 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 60 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ (ผู้พิพากษา)