KP-1573 ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา,พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559

180฿

คำอธิบาย

KP-1573  ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา,พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559

 

ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา,พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559

 

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2558

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group