KP-1572 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง + ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

260฿

คำอธิบาย

KP-1572  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง + ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

 

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2558

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ The Justice Group