KP-1571 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

120฿

คำอธิบาย

KP-1571  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

 

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

 

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
ราคา 120 บาท
รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์