KP-1569 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมสอบ ป.วิ.อ ภาค 1-2 เล่ม 1 มาตรา 1-156

150฿

คำอธิบาย

KP-1569     กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมสอบ ป.วิ.อ ภาค 1-2 เล่ม 1 มาตรา 1-156

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
จำนวน: 297 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบาญ
เกริ่นนำ
มาตราสำคัญที่น่าสนใจ
ความเบื้องต้น
บทที่ 1 ผู้เสียหาย และผู้มีอำนาจ จัดการแทนผู้เสียหาย
บทที่ 2 การสอบสวนกับอำนาจ ฟ้องของพนักงานอัยการ
บทที่ 3 การดำเนินคดีในความผิดต่อส่วนตัว
บทที่ 4 การสอบสวนที่ไม่ชอบ แต่ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป
บทที่ 5 การสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ และการพิจารณาสั่งคดีของ พนักงานอัยการ

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ KW Group