KP-1566 คำอธิบาย ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1- 119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ

360฿

คำอธิบาย

KP-1566  คำอธิบาย ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1- 119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 360 บาท
จัดทำโดย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา