KP-1563 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กุมภาพันธ์ 2559

120฿

คำอธิบาย

KP-1563  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กุมภาพันธ์ 2559

 

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559
ราคา 120 บาท
จัดทำโดย สมชาย พงศ์พัฒนาศิลป์