KP-1562 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง,วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

260฿

คำอธิบาย

KP-1562  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง,วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง,วิ.อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ NEW VERSION 1.59 (เล่มขนาดกลาง)

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559
ราคา 260 บาท
จัดทำโดย พิชัย นิลทองคำ (ผู้พิพากษา)