KP-1560 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560

120฿

คำอธิบาย

KP-1560  ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 120 บาท
จัดทำโดย คณะวิชาการ Justice Group