KP-1554 กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2

260฿

คำอธิบาย

KP-1554  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2

สารบัญ

ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา

หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว

หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (เฉพาะเรื่องการพรากเด็ก หรือพรากผู้เยาว์)

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์