KP-1538 คำอธิบาย ประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 488 ถึง 366 พิมพ์ครั้งที่ 8

240฿

คำอธิบาย

KP-1538  คำอธิบาย ประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 488 ถึง 366 พิมพ์ครั้งที่ 8

สารบัญ
ภาคความผิด
บทนำ แนวทางการศึกษาและการเตรียมตัวก่อนสอบ
บทที่ 1 ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
หมวด 3 ความผิดฐานทำให้ลูกแท้ง
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
บทที่ 2 ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
บทที่ 3 ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา