KP-1527 กฏหมายพยานพิสดาร (2555)

260฿

คำอธิบาย

KP-1527  กฏหมายพยานพิสดาร (2555)

สารบาญ

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group