KP-1524 กฏหมาย แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559)

320฿

คำอธิบาย

KP-1524   กฏหมาย แพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2559)

สารบัญ

นิติกรรม (มาตรา 149-193)
สัญญา    (มาตรา 354-395)
หนี้         (มาตรา194-353)
ละเมิต    (มาตรา 420-453)
ราคา 320 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group