KP-1523 กฏหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม 3

320฿

คำอธิบาย

KP-1523   กฏหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม 3

สารบาญ

บัญชีเดินสะพัด
การคิดดอกเบิ้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด
การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
การจำนองหรือประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ประกันภัย
สัญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย
หน้าที่เปิดเผยความจริง
การโดนวัตถุที่เอาประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด
ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
อายุความ
สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ประกันชีวิต
ตั๋วเงิน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เซ็ค
อายุความ
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
การแก้ไขข้อสำคัญในตั๋วเงิน
ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม
ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก
หุ้นส่วน-บริษัท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทจำกัด
ครอบครัว
การหมั้น
การสมรส
ทรัพย์สิ้นระหว่างสามีภริยา
สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิ้น
สินส่วนตัวและสินสมรส
การจัดการสินสมรส
หนี้ร่วม
ความเป็นโมฆะของการสมรส
การสิ้นสุดแห่งการสมรส
การหย่า
บิดามารดากับบุตร
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
นิติกรรมที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ความปกครอง
บุตรบุญธรรม
ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย Jurisprudence Group