KP-1522 กฏหมายแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม4 ทรัพย์ มรดก

320฿

คำอธิบาย

KP-1522    กฏหมายแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) เล่ม4 ทรัพย์ มรดก

 

สารบัญ

ทรัพย์สิน

ทรัพย์,ทรัพย์สิน
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์ฯ
ผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อน
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซื่งกรรมสิทธิ์
ทึ่งอกริมตลิ่ง
การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
สร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น
การคุ้มครองผู้ได้มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด
ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในท้องตลาด
แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทางจำเป็น
กรรมสิทธิ์รวม
สิทธิครอบครอง
การแย่งการครอบครอง
การครอบครองสิ้นสุด การโอนการครอบครอง
การเปลียนลักษณะการยืดถือ
ครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม
สิทธิเก็บกิน

มรดก

มรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
การถูกกำจัดมิให้รับมรดก
การตัดมิให้รับมรดก
การสละมรดก
พระภิกษุเป็นทายาทและพระภิกษุเป็นเจ้ามรดก
บุตรนอกกฎหมายและบุตรบุญธรรม
ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม
การรับมรดกแทนที่
พินัยกรรม
แบบพินัยกรรม
การเพิกถอนพินัยกรรม
ผู้จัดการมรดก
อายุความการจัดการมรดก
การแบ่งปันทรัพย์มรดก
อายุความมรดก

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group