KP-1519 กฏหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

320฿

คำอธิบาย

KP-1519  กฏหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

สารบัญ

ผู้เสียหาย         มาตรา 2(4)
คำร้องทุกข์     มาตรา 2(7)
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย  มาตรา 4,5
การตั้งผู้แทนเฉพาะคดี  มาตรา 6
การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล   มาตรา 7
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา       มาตรา 7/1
สิทธิของจำเลย       มาตรา 8
การใช้ล่ามแปล       มาตรา 13
การดำเนินคดีผู้วิกลจริต       มาตรา 14
การนำ ป.วิ.พ. มาใช้       มาตรา 15
อำนาจสืบสวนสอบสวน       มาตรา 17-21
เขตอำนาจศาล       มาตรา 22-27
การขอโอนคดี       มาตรา 23
ความผิดเกี่ยวกับพันกัน       มาตรา 24
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา       มาตรา 28
ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง       มาตรา 29
โจทก์ร่วม       มาตรา 30-31
รวมพิจารณา       มาตรา 33
ถอนฟ้อง       มาตรา 35,36
คดีอาญาเลิกกัน       มาตรา 37,38
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ       มาตรา 39
ถอนคำร้องทุกข์       มาตรา 39(2)
ยอมความ       มาตรา 39(2)
ฟ้องซ้ำ       มาตรา 39(4)
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา       มาตรา 40-51
พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหาย       มาตรา 43,44
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย       มาตรา 44/1,44/2
คำพิพากษาคดีแพ่ง       มาตรา 47
การฟังข้อเท็จจริงในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญา       มาตรา 46
หมายเรียก หมายอาญา จับ ขัง จำคุก ค้น       มาตรา 52-105
ปล่อยชั่วคราว       มาตรา 106-119 ทวิ
การสอบสวน       มาตรา 120-147
การสอบปากคำเด็กในชั้นสอบสวน
การชันสูตรพลิกศพ
การสืบพยานเด็ก

ราคา 320บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group