KP-1518 กฏหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

320฿

คำอธิบาย

KP-1518  กฏหมาย วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

สารบัญ
อุทธรณ์ (ต่อจากเล่ม 2)
ค่าธรรมเนียมที่ต้องวางพร้อมอุทธรณ์    มาตรา 229
ทุเลาการบังคับคดี     มาตรา 234,236
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์      มาตรา 231
การส่งสำเนาอุทธรณ์      มาตรา 235
คำแก้อุทธรณ์      มาตรา 237
การฟังข้อเท็จจริงคดีที่อุทธรณ์ได้แต่ข้อกฎหมาย      มาตรา 238
การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์      มาตรา 240
อำนาจของศาลอุทธรณ์      มาตรา 243
ฎีกา
ฏีกา      มาตรา 247
คดีต้องห้ามฏีกาในปัญหาข้อเท็จจริง      มาตรา 248
ข้อที่ฏีกาต้องชัดแจ้งฯ      มาตรา 249
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา      มาตรา 252
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จำเลยขอคุ้มครอง      มาตรา 253
โจทก์ขอคุ้มครอง      มาตรา 254-263
ผลของวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้ว      มาตรา 260
คำขอในเหตุฉุกเฉิน      มาตรา 266-267
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา      มาตรา 264
การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
กำหนดเวลาบังคับคดี      มาตรา 271
คำบังคับ      มาตรา 272,273
ค้ำประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา     มาตรา 274
หมายบังคับคดี      มาตรา 275,276
ไต่สวนหาทรัพย์สินของลูกหนี้      มาตรา 277
เจ้าพนักงานบังคับคดี      มาตรา 278
ทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับคดี      มาตรา 285,286
ขอกันส่วน      มาตรา 287
ร้องขัดทรัพย์      มาตรา 288
การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จำนอง     มาตรา 289
การขอเฉลี่ยทรัพย์      มาตรา 290
การงดการบังคับคดี      มาตรา 292
ลูกหนี้ของดการบังคับคดี      มาตรา 293
การถอนการบังคับคดี      มาตรา 295
หมายบังคับคดีและการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย      มาตรา 296
การบังคับคดีขับไล่      มาตรา 296 ทวิ-296สิตต
ขอให้จับกุมและกักขัง      มาตรา 297,298
การยึดอสังหาริมทรัพย์และผลการยึด      มาตรา 304,305
การขายทอดตลาด      มาตรา 306
การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์      มาตรา 307
คัดค้านการขายทอดตลาดได้ราคาต่ำ      มาตรา 309 ทวิ
การบังคับคดีของผู้ซื้อทรัพย์      มาตรา 309 ตรี
การอายัดสิทธิเรียกร้อง     มาตรา 310 -314
เงินค้างจ่าบ     มาตรา 323
ศาลขึ้นค่าธรรมเนียม

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group