KP-1517 กฏหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

320฿

คำอธิบาย

KP-1517   กฏหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

สารบัญ
การบรรยายฟ้อง    มาตรา  158
การตรวจคำฟ้อง     มาตรา  161
การไต่สวนมูลฟ้อง     มาตรา  162,165
แก้ไขคำฟ้องคำให้การ     มาตรา  163,164
โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด    มาตรา  166
คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง     มาตรา  167
คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด     มาตรา  170
การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง    มาตรา  171
การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย     มาตรา  172,172ทวิ
การสืบพยานเด็ก     มาตรา  172 ตรี
การตั้งทนายให้จำเลย     มาตรา  173
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน     มาตรา  173/1,173/2
โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน     มาตรา  172
จำเลยให้การรับสารภาพ     มาตรา  176
การอ่านคำพิพากษา     มาตรา  182
เหตุยกฟ้อง     มาตรา  185
การแก้ไขคำพิพากษา     มาตรา  190
คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ     มาตรา  192
อุทธรณ์     มาตรา  193
คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง     มาตรา  193 ทวิ
การรับรองอุทธรณ์     มาตรา  193ตรี
คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย     มาตรา  194
ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้     มาตรา  195
คำสั่งระหว่างพิจารณา     มาตรา  196
กำหนดวเลายื่นอุทธรณ์     มาตรา  198
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์     มาตรา  198 ทวิ
การส่งสำเนาอุทธรณ์     มาตรา 200,201
ถอนอุทธรณ์     มาตรา  202
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์    มาตรา  209-207
กระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบ     มาตรา  208
เพิ่มเติมโทษจำเลย     มาตรา  212
เหตุลักษณะคดี     มาตรา  213
ฎีกา     มาตรา  216
คดีต้องต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218      มาตรา 218
คดีต้องต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219     มาตรา 219
คดีต้องต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220     มาตรา  220
คดีต้องต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี     มาตรา  219 ตรี
การรับรองฎีกา     มาตรา  221
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา     มาตรา  224
การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม     มาตรา  245-258

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย Jurisprudence Group