KP-1514 กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559

320฿

คำอธิบาย

KP-1514   กฏหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ 2559

สารบัญ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
– การใช้กฎหมายอาญา
– โทษ
– การขอคืนของกลาง
– วิธีการเพื่อความปลอดภัย
– เพิ่มโทษ ลดโทษ
– รอการลงโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
– องค์ประกอบความผิด
– การกระทำโดยพลาด
– สำคัญผิดในตัวบุคคล
– สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
– ผลธรรมดาที่ต้องรับโทษหนักขึ้น
– จำเป็น
– ป้องกัน
– บันดาลโทสะ
– พยายามกระทำความผิด
– ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
– ความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม
– เพิ่มโทษ
– อายุความ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
– ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
– ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
– แจ้งความเท็จ
– ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
– เป็นคนกลางเรียกสินบน
– ให้สินบนเจ้าพนักงาน
– แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
– เจ้าพนักงานยักยอก
– เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบฯ
– เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
– เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
– เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร
– เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ
– ขัดขืนคำบังคับ
– แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
– ฟ้องเท็จ
– เบิกความเท็จ
– ทำพยานหลักฐานเท็จ
– นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
– ทำลายพยานหลักฐาน
– ทำลายทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล
– ทำลายเอกสารของผู้อื่น
– ช่วยผู้กระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ
– หลบหนีจากที่คุมขัง
– ช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง
– เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง
– เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง

ราคา 320 บาท
จัดทำโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์